Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016 21:55

Σχέδιο Νόμου για Καπνικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία2012/9/ΕΕ της Επιτροπής, της 7ηςΜαρτίου 2012, για τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  για  την  προσέγγιση  των  νομοθετικών,  κανονιστικών  και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση  των  προϊόντων  καπνού»όπως  έχει  τροποποιηθεί  με  την  Οδηγία 2014/39/ΕΕ  της Επιτροπής, της 12ηςΜαρτίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/9/ΕΕ όσον αφορά την ημερομηνία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιοκαι την προθεσμία για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και την Οδηγία 2015/1139 της Επιτροπής, της 13ηςΙουλίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας  2012/9/ΕΕ  όσον αφορά  την  ημερομηνία  μεταφοράς  της  στο  εθνικό  δίκαιο  και  την προθεσμία για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ηςΑπριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L127/1 της 29.4.2014), την  κατ`εξουσιοδότηση Οδηγία 2014/109/ΕΕ για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να   χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις

Βρείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο στον παρακάτω σύνδεσμο

Σχέδιο Νόμου για Καπνικά

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Συνδικαλιστική Νομοθεσία »

Επικοινωνία

Σωματείο Εργαζομένων Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιομηχανίας Καλαμάτας
Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας - Αριστομένους 
Τ 27210 28633
email: sekkalamata@gmail.com

 

Αποστολή Email

Ασφαλιστικά Προγράμματα

Ασφαλιστικά Προγράμματα για τους εργαζομένους της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

Προσφορές Καταστημάτων !